مسئولیت هیئت مدیره

مسئولیت مدنی بیمه گزار در قبال ساکنین و اشخاص ثالث در صورت تحقق خطرات ذیل تحت پوشش قرار می گیرد:
۱٫آسانسور
۲٫استخر و سونا
۳٫پارکینگ ساختمان
۴٫آتش سوزی مشاعات
۵٫کارکنان (نظافتچی،سرایدار)
۶٫سقوط اشیائ در محوطه ساختمان و اطراف آن
ایجاد خسارت به ساختمان های مجاور ناشی از آتش سوزی ، ترکیدگی لوله آب، نشت و ریزش چاه